Web
Analytics
TECUCI

Şedinţă extraordinară – 14 mai


Sala Consiliu Local  Consiliul Local a fost convocat, luni, ora 16, în şedinţă extraordinară. Toate proiectele au fost aprobate în unanimitate. Primul proiect de pe ordinea de zi făcea referire la rectificarea bugetului local (au intrat 245.000 lei proveniţi în mare parte din impozite şi taxe pe teren, vânzarea bunurilor aparţinând domeniului privat). Conform HG nr.142/2012 cheltuielile aferente organizării şi desfăşurării alegerilor locale se acoperă din bugetele locale. La nivelul municipiului Tecuci sunt organizate un birou electoral de circumscripţie şi 33 de biroruri electorale ale secţiilor de votare. Această organizare presupune ca resursă umană, un număr de 384 de persoane: preşedinţi, locţiitori, membri, personal auxiliar. Pentru plata indemnizaţiilor acestora s-a alocat în urma calculelor suma de 155.000 lei. Alţi 53.000 lei, obţinuţi din vânzarea de bunuri aparţinând domeniului privat, vor fi folosiţi pentru achiziţionarea de mobilier urban pentru locuri de joacă. Restul sunt destinaţi altor capitole. Al doilea proiect a vizat aprobarea execuţiei bugetelor centralizate ale municipiului Tecuci pentru trimestrul I. Au fost supuse spre analiză şi aprobare conturile de execuţie ale bugetului local (secţiunea de funcţionare: excedent 3.062.622 lei, secţiunea de dezvoltare: excedent 113.710 lei) şi bugetului instituţiilor publice, a activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii (secţiunea de funcţionare: excedent 90.338 lei, secţiunea de dezvoltare: deficit 36.869 lei). Prin proiectul de la punctul 3 a fost aprobată Documentaţia de avizare lucrări de intervenţie (D.A.L.I.) a obiectivului de investiţie “Reabilitare strada Libertăţii în municipiul Tecuci”. În documentaţia realizată de firma de proiectare Drum Construct Galaţi sunt menţionate pentru reabilitarea străzii Libertăţii (parte carosabilă strada, spaţii pentru parcare, trotuare) suma de 983.167 lei cu TVA şi durata estimată de execuţie – 3 luni. Consiliul Local a hotărât apoi la solicitarea Instituţiei Prefectului revocarea HCL nr. 137/29.09.2011 referitoare la aprobarea scoaterii din evidenţele analitice şi sintetice ale biroului IGD şi ale serviciului buget-contabilitate a debitelor pentru care nu există documente justificative. Prin proiectul de la punctul 5 a fost modificată anexa la HCL nr. 35/15.03.2012 referitoare la atribuirea în folosinţă gratuită Fundaţiei Inimă de copil Galaţi a unui spaţiu în incinta Şcolii Gheorghe Petraşcu pentru derularea în bune condiţii a activităţilor din cadrul programului Şcoală după şcoală. A fost modificată perioada de atribuire în folosinţă gratuită de la 3 la 5 ani şi au fost excluse clauzele privind plata utilităţilor şi asigurarea pazei spaţiului. Ultimul proiect a vizat scăderea din evidenţa curentă a creanţelor în valoare de 542280 lei aferente celor 258 de debitori aflaţi în stare de insolvabilitate. Ec. Ion Grama, şeful Serviciului de Venituri şi Executare Silită a explicat că nu e vorba de anularea creanţelor ci de trecerea lor într-o evidenţă separată. Pentru creanţele fiscale pentru care s-a declarat starea de insolvabilitate a debitorului organele de executare silită sunt obligate să urmărească situaţia  debitorilor pe toată perioada până la împlinirea termenului de prescripţie a dreptului de a cere executare silită. Verificarea situaţiei debitorului se va face cel puţin o dată pe an, repetându-se când este necesar investigaţiile prevăzute de lege.

Ulterior în cadrul Adunării Generale Extraordinare a fost votat proiectul privind aprobarea situaţiilor financiare încheiate la 31.12.2011 (bilanţul contabil, contul de profit şi pierdere, date informative, situaţia imobilizărilor, note explicative, propuneri de distribuire a profitului net realizat în anul 2011) şi raportul administratorului/directorului general al societăţii SC Servicii Zone Verzi Ecotec Srl Tecuci.