Web
Analytics
TECUCI

UPDATE: Decizia Camerei de Conturi în urma verificării din august


Curtea de conturi  Consilierii locali au primit la mapă pentru şedinţa extraordinară desfăşurată sâmbătă şi două documente transmise de Curtea de Conturi Galaţi. Este vorba de procesul verbal de constatare din 16 august 2012 încheiat ca urmare a verificării modului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse de Camera de Conturi după auditul efectuat la primărie în perioada 6 septembrie – 28 octombrie 2011 (termen de remediere a deficienţelor 29.02.2012), precum şi decizia nr.42/07.09.2012 a Camerei de Conturi. În decizie se menţionează constatările controlului din august 2012. Se pare că niciuna din măsurile dispuse în urma auditului din toamna lui 2011 cu tema ”Auditul financiar asupra conturilor anuale de execuţie bugetară” pe 2010 nu au fost duse la îndeplinire. ”Veţi dispune şi lua măsurile legale în vederea elaborării şi implementării Codului Controlului intern, cuprinzând standardele de management control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial, în conformitate cu prevederile Ordinului  M.F.P. nr. 946/2005, cu modificările şi completările ulterioare”, era prima măsură. Cea de-a doua: ”Veţi dispune şi lua măsurile legale în vederea stabilirii, înregistrării în evidenţa contabilă şi fiscală, urmăririi, şi încasării veniturilor cuvenite bugetului local reprezentând taxa pe clădiri şi taxa pe teren pentru clădirile şi terenurile din domeniul public sau privat al UAT, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, inclusiv a accesoriilor datorate pentru neplata la termen a acestor”. Primăria a dispus măsuri de executare silită în vederea recuperării prejudiciului stabilit în urma auditului în valoare de 44.337 lei, dar nu a reuşit până la data verificării să-l încaseze în totalitate, la 16 august rămânând de încasat 12.132,15 lei.  Măsura nr. trei: “Veţi lua măsurile legale în vederea inventarierii anuale a materiei impozabile generate de aplicarea Codului Fiscal şi declarării de către contribuabili persoane fizice şi juridice a impozitelor şi taxelor cuvenite bugetului local ori de câte ori s-a modificat situaţia juridică a contribuabililor, după care veţi exercita toate formele de executare silită pentru recuperarea în termenul legal a creanţelor (drepturi constatate de încasat la 31.12.2010 – 9.792.925 lei), veţi calcula şi înregistra în evidenţa contabilă şi fiscală accesoriile pentru neplata în termen a obligaţiilor fiscale de către contribuabili şi veţi dispune măsurile legale pentru încasarea veniturilor cuvenite bugetului local”. La data verificării s-a constatat neîncasarea veniturilor cuvenite bugetului local aferente anului bugetar 2010, în valoare totală de 8.416.128 lei. În urma analizării a două situaţii întocmite la 20 martie, respectiv 16 august, privind măsurile de executare silită pentru recuperarea creanţelor restante la 31.12.2010 s-a constatat: numărul înştiinţărilor de plată şi somaţiilor/ titluri executorii în cazul persoanelor fizice este acelaşi la ambele date, 11345 şi 9927; numărul proceselor verbale de sechestru în cazul persoanelor juridice, rămâne neschimbat la cele două date, respective 7 cazuri; celelalte măsuri de executare silită aplicate nu sunt semnificative de la o perioadă la alta. Măsura nr. 4:”Veţi stabili întinderea prejudiciului aferent plăţilor nelegale efectuate la cheltuieli personal (funcţionari publici şi personal contractual) reprezentând drepturi acordate pentru perioada ianuarie 2009 – decembrie 2009 (indemnizaţie de hrană, spor dispozitiv, spor condiţii vătămătoare, spor calculator) inclusiv foloasele nerealizate şi veţi lua măsurile legale pentru recuperarea acestuia”. Valoarea totală a prejudiciului reprezentând drepturi salariale acordate nelegal, actualizată de către entitate cu rata dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României este în sumă totală de 1.305.374 lei. Măsura a cu nr. 4 a fost contestată de Primărie la Curtea de Conturi iar instituţia a decis la 01.02.2012 respingerea contestaţiei. Primăria a apelat contenciosul administrativ şi fiscal din cadrul Curţii de Apel Galaţi care a declinat competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Tribunalului Galaţi. Auditorul public extern din cadrul Camerei de Conturi a judeţului Galaţi a apreciat că personalul salariat al UAT Tecuci căruia i s-au acordat drepturi salariale constatate ca nelegale nu se încadrează în prevederile art. 1 alin. a) din Legea amnistiei fiscale pentru unii bugetari nr. 84/ 2012: “Prezenta lege se aplică personalului din sectorul bugetar plătit din bugetul general consolidat al statului ale cărui venituri de natură salarială au fost stabilite până la intrarea în vigoare a Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare, în baza: a) contractelor sau acordurilor colective de muncă încheiate, înregistrate la Ministerul Muncii, Familiei şi Protectiei Sociale sau, după caz, la inspectoratele teritoriale de muncă şi necontestate la instanţele judecătoreşti competente; (…)”. Conform documentelor Camerei de Conturi, la Tecuci, drepturile au fost acordate în baza Contractului/Acordului colectiv de muncă  aprobat prin HCL nr. 10/11.08.2008 neînregistrat la Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială Galaţi după cum prevede art. 25 din legea nr.130 din 16 octombrie 1996. Pentru neducerea la îndeplinire a tuturor celor 4 măsuri auditorul public extern al Camerei de Conturi a solicitat fostului primar Eduard Finkelştain lămuriri suplimentare, răspunsul din data de 16 august fiind cuprins în anexe.

Decizia Camerei de Conturi

Camera de Conturi Galaţi a decis ca în continuare să fie duse la îndeplinire cele 4 măsuri. Asupra modului de ducere la îndeplinire Primăria Tecuci va trebui să comunice lunar Camerei de Conturi. Termen de realizare: permanent. Nerecuperarea prejudiciilor ca urmare a nedispunerii de către conducere a măsurilor transmise de Curtea de Conturi, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani, conform prevederilor art. 64 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi republicată.

Punctul de vedere al fostului primar Eduard Finkelstain:

Fostul primar Eduard Finkelştain a declarat pentru portalul tecuci.eu:”Pentru toate cele 4 măsuri dispuse de Camera de Conturi am dat dispoziţii. Ele trebuie duse la îndeplinire pe parcursul unei perioade mult mai îndelungate, aparatul de specialitate trebuie să le ducă permanent la îndeplinire nu puteau fi rezolvate în doar câteva luni… Au fost trimise către cetăţenii care au datorii somaţii şi atenţionări, am cerut să fie sechestrate case într-o perioadă apropiată alegerilor în care nu ştiu câţi primari ar fi avut curajul să acţioneze astfel… A fost un scandal în campanie când cineva m-a înjurat în sediu, era tocmai din cauza unei somaţii… S-au recuperat o parte din bani dar nu se pot face miracole spre exemplu grosul sumelor de recuperat provin de la amenzi care ne-au fost date nouă spre urmărire de către administraţiile financiare cu întârzieri foarte mari în încasare. E o poveste de acum 4-5 ani când toate amenzile care erau la administraţiile finaciare s-au predat către autorităţile locale. Ne-au pus nouă un tăciune aprins în mână… La controlul din august 2012 nu am avut cum să acţionez. Mi s-a cerut un punct de vedere abia la final iar în faţa organelor de control au stat adversarii mei politici. Le-am prezentat auditorilor un referat întocmit în martie în care propun luarea de măsuri în privinţa sporurilor nelegale. E posibil ca actele să nu fi fost arătate în integralitate organelor de control. Eu am acţionat în spiritul recomandărilor Camerei de Conturi. S-a acţionat greu ce-i drept dar s-a acţionat pe toate palierele. Rămâne de văzut dacă noua administraţie va fi mai eficientă”.

Puteti descarca fotocopii ale intrgului procesului verbal de AICI


2 comments

  1. Cespune Finkelsain este foarte interesant!
    Si chiar credibil, daca tinem cont de stilul incorect impus sedintei CL, recent discutata aici.
    Sa fie posibil ca sa se fi ascuns controlui din August masurile pe care le-a luat fostul primar ca sa indeplineasca recomandarile Curtii de Conturi? Asta, ca sa-ti infunzi adversarul politic!
    Inafara faptului ca este de neadmis sa amesteci ura politica in treburile administrative, comportamentul ar dezvalui o predispozitie alarmanta spre incorectitudine!
    Admin, este in interesul orasului ca sa se cerceteze pana la capat si afle adevarul!

  2. Da.. !!! noua administratie va fi, cu siguranta, fffooooaaarrrttteeeeee eficienta , mai ales ca e condusa, nici de Primar, nici de Viceprimar si nici macar de Consiliul local ci, de catre doua PRIMARESE . Una pe nume Iuliana Rugina – via Tepu si cealalta pe nume Adriana Munteanu – via PSD. La viitoarele alegeri cred ca va fi mai corect sa nu mai votam pentru Primar ci sa votam pentru Cabinetul lui. Poate pina atunci se va modifica si legislatia in acest sens . Nu-i asa dragi si fraieri tecuceni ?! Va saluta… BIBI-cul.

Comments are closed.