Web
Analytics
TECUCI

Convocarea CL in sedinta ordinara in 28.04.2011


Sala Consiliu LocalPrimarul Municipiului Tecuci, Judetul Galati ;
Avand in vedere prevederile art. 39, alin. 1, 3, 5 gi 6 din Legea 215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; in baza art. 115, alin. 1, lit.a din Legea 215/2001 privind administralia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:
DISPUNE:
Art. 1  Convocarea Consiliului local al Municipiului Tecuci in sedinta ordinara, in data de 28.04.2011, orele 16-00, in sala mare de sedinte a Primariei Muncipiului Tecuci, cu urmatoarele proiecte ale ordinii de zi:
1. Proiect de hotarare privind completarea Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului local Tecuci ;
2. Proiect de hotarare privind inlocuirea domnului Coman Valentin – reprezentant al Consiliului local in comisia de analiza a solicitarilor depuse de beneficiarii prevederilor Legii nr.15/2003 ;
3. Proiect de hotarare privind modificarea H.C.L.nr.123/30.09.2010 privind desemnarea reprezentantilor Consiliu local in Consiliul de Administralie si Comisia de asigurare a calitatii educatiei din cadrul unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din municipiul Tecuci ;
4. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii directe a unei suprafete de teren apartinand domeniului privat al municipiului Tecuci ;
5. Proiect de hotarare privind aprobarea caietului de sarcini si a concesionarii directe a imobilului + teren situat in Tecuci, str. Stefan cel Mare, nr. 91, apartinand domeniului privat al municipiului ;
6. Proiect de hotarare privind modificarea organigramei si a statului de functii ale S.C. Piete Zone Verzi S.A.;
7. Proiect de hotarare privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Intervenlii (Studiul de fezabilitate) privind obiectivul de investitii “Reabilitare strazi Municipiul Tecuci” ;
8. Intrebari, interpelari, petitii ;
Art.2. Prezenta dispozilie va fi adusa la cunostinta celor interesati prin grija secretarului Municipiului Tecuci.


5 comments

 1. Bravo, Dorule! Cunoştinţele tale juridice mă impresionează, dar să nu-l subestimăm pe al nostru primar: în cei aproape şapte ani de mandat a ,,crescut,, încet dar sigur şi a învăţat să măsoare de trei ori şi să taie o singură dată. La început proceda precum Huţulul( o rasă de cai) ,,pipăia,,…dar acum ştie exact ce are de făcut. Se acoperă de legi şi a căpătat oarece experienţă în administraţie publică. Oficial toate aspectele invocate de tine sînt publice…dar trebuie să ştii la cine să apelezi ca să le aflii. Iar dacă doreşti, la viitoarele alegeri locale, eu zic să te înscrii de pe acum într-un partid şi să candidezi ca şi consilier local şi poate ,,aşezi,, tu lucrurile la locurile lor…( nu ironizez!)

 2. Şedinţele sînt publice, deci poate merge cine vrea, iar amănuntele dorite le poţi afla de la un consilier local…
  Dacă vrei să intervii într-o anumită problemă ,,te dai bine,, tot pe lîngă un domn (doamnă) consilier…..aşa e ,,procedura operatorie,,. Complicat,nu? Ştiu, nici mie nu-mi place!

 3. Deci:
  – se vinde un teren, dar unde este situat, care este suprafata si, mai ales, care este pretul de vamzare, publicul larg afla (eventual) dupa ce consilierii hotarasc.
  La fel si cu casa din str Stefan cel Mare.

 4. Frăţioare, dar trag concluzia după citirea acestei ştiri, că tecucenii sunt proşti rău de tot frate.Pot fura ăştia din primărie cu ei de faţă.Îi anunţă cu surle şi trâmbiţe că primăria vinde “direct” şi concesionează la fel, adică tot “direct”, terenuri şi clădiri.Terminologia şmecheristă cu public şi privat, face ca omul de rând, să creadă că o clădire sau un teren care face parte din domeniul privat al unei primării, aparţine primarului, iar ăsta poate să o vândă cui vrea.Condiţiile de desfăşurare a procedurilor cu privire Ia concesionarea bunurilor din domeniu public şi privat al statului ori al unităţilor administrativ teritoriale au fost reglementate iniţial de L nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor care, însă, a fost abrogată de O.U.G. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesionare de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, actualizată, fără ca aceasta din urmă să aducă o nouă reglementare în ce priveşte concesionarea bunurilor.Lipsa de reglementare în materia concesionării bunurilor a fost acoperită în parte de O.U.G. nr. 54/2006, care reglementează regimul contractelor de concesiune a bunurilor proprietate publică. Pe de altă parte, atât L nr. 215/2001, cât şi Legea nr.213/1998 stipulează faptul că dreptul de proprietate asupra bunurilor din domeniu privat al unităţilor administrativ – teritoriale este supus regimului juridic de drept comun, dacă prin lege nu se prevede altfel, iar actele de dispoziţie emise în scopul concesionării sau închirierii bunurilor din domeniul public, cât şi cele referitoare la înstrăinarea, concesionarea sau închirierea bunurilor din domeniul privat al statului
  sau al unităţilor administrativ – teritoriale trebuie să fie rezultatul unor licitaţii publice organizate în condiţiile legii.
  Poate face public primarul vostru drag, ce lege aplică la vinderea şi concesionarea directă a bunurilor aparţinând primăriei!!!

 5. “Reabilitare strazi”…!? Care ? Locuitorii municipiului nu sunt oligofreni asa cum ii cred conducatorii lor ALESI!!!

Comments are closed.