Web
Analytics
TECUCI

Ce se înţelege prin “instituţia Primarului”?


Primar_Tecuci  Primarul îndeplineşte o funcţie de autoritate publică, asigurând respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legilor, a decretelor preşedintelui României, a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului, a hotărârilor Consiliului Local. De asemenea, dispune măsurile necesare şi acordă sprijin pentru aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor cu caracter normativ ale miniştrilor, ale celorlalţi conducători ai autorităţilor administraţiei publice centrale, ale prefectului, precum şi ale hotărârilor Consiliului Judeţean, în condiţiile legii.
Alegerea Primarului
· primarul este ales prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat;
· validarea mandatului primarului se face de către judecatoria în raza căreia se află unitatea administrativ-teritorială de către un judecator desemnat de preşedintele instanţei;
· rezultatul validării alegerii primarului se aduce la cunoştinţa prefectului şi se prezintă în şedinţa de constituire a Consiliului Local sau, după caz, într-o şedinţă extraordinară, de către un judecator desemnat de preşedintele judecătoriei;
· primarul depune în faţa Consiliului Local jurământul în limba română. Primarul care refuză să depună jurământul este considerat demisionat de drept.
Mandatul Primarului
Mandatul primarului este de 4 ani şi se exercită până la depunerea jurământului de către primarul nou-ales. Mandatul primarului poate fi prelungit, prin lege organică, în caz de război, calamitate naturală, dezastru sau sinistru deosebit de grav.
Atribuţiile Primarului
Ca şi atribuţii principale ale primarului, se pot enumera:
· funcţia de ofiţer de stare civilă şi de autoritate tutelară;
· atribuţii privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor, referendumului şi a recensământului;
· prezintă Consiliului Local atât rapoarte anuale privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale, cât şi alte rapoarte şi informări;
· elaborează proiectele de strategii privind starea economică, socială şi de mediu a localităţii şi le supune aprobării Consiliului Local;
· funcţia de ordonator principal de credite;
· întocmeşte proiectul bugetului local şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi le supune spre aprobare Consiliului Local;
· iniţiază negocieri pentru contractarea de împrumuturi şi emiterea de titluri de valoare în numele unităţii administrativ-teritoriale;
· verifică înregistrarea fiscală a contribuabililor la organul fiscal teritorial;
· coordonează realizarea serviciilor publice de interes local;
· ia masuri pentru prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă;
· ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidenţei statistice, inspecţiei şi controlului efectuării serviciilor publice de interes local şi a bunurilor din patrimoniul public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale;
· ia decizii privind personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum şi privind conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice de interes local;
· asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării Consiliului Local şi acţionează pentru respectarea prevederilor acestora;
· emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege şi alte acte normative;
· asigură respectarea angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor.
Încetarea mandatului Primarului
· mandatul primarului încetează de drept în condiţiile statutului aleşilor locali;
· dacă acesta se află în imposibilitatea exercitării funcţiei datorită unei boli grave, certificate care nu permite desfăşurarea activităţii în bune condiţii timp de 6 luni pe parcursul unui an calendaristic;
· dacă acesta nu îşi exercită, în mod nejustificat, mandatul timp de 45 de zile consecutiv;
· mandatul primarului poate înceta şi ca urmare a rezultatului unui referendum local având ca obiect demiterea acestuia.
Suspendarea mandatului Primarului
Mandatul primarului se suspendă de drept numai în cazul în care acesta a fost arestat preventiv. Măsura arestării preventive se comunică de îndată de către instanţa de judecată prefectului, care, prin ordin, constată suspendarea mandatului


2 comments

  1. Este important, dar si interesant de aflat, ce inteleg sau ce-au inteles, primarii in functie din asta ?

    1. Interesanta parerea ta,Brutus !Intr-adevar,cand vezi ce prestatie jalnica sustin alesii locali pe durata unui mandat,te intrebi daca ei inteleg „litera legii”,ca despre spiritul ei…nici nu poate fi vorba…referitor la ultimile doua puncte, incetarea si suspendarea mandatului,istoria politica a Romaniei, in care se inscrie,bineinteles si cea a Tecuciului,nu apare nici un caz de primar care sa-si fi incetat sau caruia sa-i fi fost suspendat mandatul ca urmare a neindeplinirii angajamentelor asumate in campania electorala…de fapt,nici legea nu prevede acest lucru…oare de ce…?! Parerea mea este ca,EI, POLITICIENII,fac legile pentru EI ÎNŞIŞI,nicidecum pentru NOI…părerea mea,zic şi eu aşa…

Comments are closed.